Układ szkieletowy Fretki 

Źródło : Maggie Lloyd (1999)>Fretki: warunki zdrowotne, hodowla, rozpoznanie i leczenie chorób:
An,N.Q.and Evans,H.E.(1998)Anatomy of ferret.In J.G.Fox Biology and diseases of the ferret. Williams and Wilkins, Baltimore pp.19-70

 

 Kręgi fretki są duże w porównaniu z wielkością zwierzęcia, a wzór kręgowy wynosi C7, T15, L5(6), S3 i Cy18. Kręgi szyjne są większe niż piersiowe, umożliwiają działanie potężnego umięśnie­nia, niezbędnego do poruszania głową w czasie chwytania ofiary. Klatka piersiowa jest dh1ga, z 14 lub 15 parami żeber. Niektóre fretki mogą mieć 14 żeber po jednej stronie, a 15 po drugiej. Pierw­sze 10 par żeber połączonych jest z mostkiem, pozostałe tworzą łuk żebrowy. Wpust do klatki piersiowej, ograniczony przez pierwszą parę żeber i mostek, jest bardzo wąski, co powoduje, że jakiekol­wiek twory w przedniej części klatki piersiowej mogą szybko po­wodować zaburzenia połykania i duszność. Tylna część klatki piersiowej jest znacznie szersza i obejmuje wiele narządów jamy brzusznej. Mostek składa się z ośmiu kostnych segmentów i chrzęstnego wyrostka mieczykowatego. Kręgi lędźwiowe mają połączenia stawowe umożliwiające znaczny zakres ruchu pionowego przy niewielkim ruchu bocznym. Trzy kręgi krzyżowe są zrośnięte, połączenie stawowe krzyżowo­biodrowe występuje między pierwszym kręgiem krzyżowym a ko­ścią biodrową. Szkielet ogona składa się z 18 kręgów ogonowych. Trzy pierwsze kręgi tworzą sklepienie kanału miednicy, a drugi do piątego mają wgłębienie obejmujące tętnicę i żyłę. Dalsze kręgi stają się coraz mniejsze i prostszej budowy. Kończyny są relatywnie krótkie i wszystkie cztery zakończone pięcioma palcami z opuszkami i pazurami. Pazury nie mogą być wciągane i może być niezbędne ich regularne przycinanie, szcze­gólnie u starszych zwierząt i u mniej aktywnych. Szkielet ko11czyny piersiowej składa się z kości ramiennej, łokciowej i promieniowej, siedmiu kości nadgarstka, ułożonych w dwóch rzędach jak u psa, pięciu kości śródręcza i pięciu palców. Pierwszy palec ma dwa paliczki, a pozostałe palce -trzy. Kończyna ta łączy się z klatką piersiową przy pomocy mięśni połączeniem barkowo-piersiowym. Obojczyk występuje w formie małej, spłaszczonej pałeczki, która leży w obrębie ścięgna mięśnia ramienna-głowowego, podobnie jak u psa i można zobaczyć go na zdjęciu rtg doczaszkowo­przyśrodkowo od stawu ramiennego. Szkielet kończyny miednicznej tworzy miednica, kość udowa, piszczelowa, strzałkowa, siedem kości stępu, pięć kości śródstopia i palce, jak w kończynie piersiowej. Kość piszczelowa jest najdłuż­szą kością kończyny, cienka kość strzałkowa łączy się stawowo z bocznym kłykciem kości piszczelowej i w dalszym odcinku za­równo z kością piszczelową jak i z kością stępu piszczelową. W stawie kolanowym widoczne są dwie trzeszczki: rzepka, która ślizga się po bloczku na doczaszkowej powierzchni dalszego od­cinka kości udowej i boczna trzeszczka usytuowana doogonowo na bocznym kłykciu kości udowej. U samców fretki występuje kość prąciowa, w kształcie „j”, może osiągać 4,5 cm długości. Obecność tej kości może utrudniać cewnikowanie pęcherza moczowego.